Antidoping och antivåldspolicy

Svedala Volleys Doping och Antivåldspolicy har som mål att skapa en våld och drogfri idrottsmiljö för våra aktiva. Att lära ut rent spel och respekt för andra människor. En förening där alla känner sig välkomna oavsett ursprung, hudfärg, kön eller religion.

Doping

Alla medlemmar och all verksamhet inom Svedala Volley omfattas av de dopingsregler som är fastställda av Riksidrottsförbundet RF.

Se RF:s Röd-Gröna-lista, rött är förbjudet och grönt är tillåtet.

Alkohol

Inget intag av alkohol får förekomma under träning och match. Vid föreningsarrangemang får ungdomar under 18 år ej intaga alkohol.

Narkotika

Alla verksamhet inom Svedala Volley skall vara helt fri från användande av narkotika.

Tobak

Tävlings och träningsaktiviteter där ungdomar deltager skall vara helt rökfria, såväl på som utanför plan. Avser både ungdomar och vuxna. För föreningens medlemmar gäller även rökfrihet vid andra aktiviteter som föreningen arrangerar, där föräldrar och andra vuxna anmodas att iakttaga stor restriktivitet med rökning.

Våld och Rasism

Svedala Volley tillåter inte någon form av våld inom sin verksamhet. Ej heller att någon uttalar sig kränkande mot någon, inom eller utom vår förening beroende på dennes ursprung, hudfärg, kön eller religion.

Genomförande

· Samtliga medlemmar skall göras medvetna om detta dokument och dess giltighet.

· Det skall vara ett återkommande inslag i och genomsyra styrelsearbetet.

· Tränare och lagledare har delegerat ansvarar för att budskapet efterlevs under träning/match.

· Styrelsen ansvarar övergripande och för övriga delar av verksamheten

Åtgärder

Detta dokument/policy skall vara en hjälp till att uppnå de mål föreningen har med sin verksamhet: att vara en förening som har plats för alla, och som med sin verksamhet stödjer både sina medlemmar som samhället i övrigt. Att skapa en vålds och drogfri miljö för våra ungdomar.

Om överträdelse sker mot dessa regler, skall föreningen aktivt försöka förmå medlemmen att ändra sitt beteende. Är det en minderårig skall föräldrar kontaktas om så behövs.

Ingen får uteslutas ur verksamheten på grund av avsteg från dessa regler, medlemmen skall hjälpas till en bra framtid, inom såväl som utanför vår förening.

Vid överträdelse av RF:s dopingsbestämmelser skall dock föreningen iakttaga och följa RF:s beslut.